Voorwaarden opleidingen


Voorwaarden opleidingen 21st-Century-Skills.nl
Maart 2014

1. Algemeen

a)   In deze opleidingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

–      21st-Century-Skills.nl: 21st-Century-Skills.nl, gevestigd aan de Pater van den Elsenstraat 1, 5062 CX Oisterwijk.

–      Deelnemer: de contractuele wederpartij van 21st-Century-Skills.nl

b)   Deze opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door 21st-Century-Skills.nl gedane aanbiedingen en met alle 21st-Century-Skills.nl gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop-) Voorwaarden aan de zijde van de deelnemer zijn niet van toepassing tenzij deze schriftelijk door 21st-Century-Skills.nl zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen, offertes, aanmeldingen

a)   Alle aanbiedingen en offertes van 21st-Century-Skills.nl zijn vrijblijvend, en gelden slechts als een uitnodiging om een aanmeldingsformulier in te zenden.

b)   Aanmelden kan via internet. Uiterlijk twee weken voor de aanvang van een opleiding dient een aanmelding door 21st-Century-Skills.nl te zijn ontvangen. 21st-Century-Skills.nl behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te aanvaarden.

c)   Uiterlijk één week voor aanvang van een opleiding zal 21st-Century-Skills.nl aan de deelnemer een bevestiging van deelname sturen.

d)   De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd in geval van (aanvrage van) faillissement, surséance van betaling of een beroep op de WSNP van en/of door de deelnemer.

3. Wijzigingen en annuleringen door 21st-Century-Skills.nl

a)   21st-Century-Skills.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in opleidingsschema’s en/of opleidingstijden aan te brengen, opleidingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren of de aangeboden opleidingen te wijzigen, te combineren, op te schorten, dan wel stop te zetten.

b)   De deelnemer heeft bij annulering of wijziging generlei recht op schadevergoeding.

4. Wijzigingen en annuleringen door deelnemer

a)   Annulering door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Annulering door middel van een email kan alleen indien deze annulering door 21st-Century-Skills.nl is bevestigd.

b)   De deelnemer die annuleert is gerechtigd een plaatsvervanger voor deelname aan te wijzen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De oorspronkelijke aanmelder blijft gehouden tot betaling van het volledige opleidingsgeld.

c)   Bij annulering tenminste vier weken voor de aanvang van de opleiding is geen opleidingsgeld verschuldigd. Wel zullen in dat geval de administratiekosten ad € 50,00 in rekening worden gebracht.

–      Bij annulering drie tot vier weken voor de aanvang van de opleiding is 25% van het opleidingsgeld verschuldigd, alsmede € 50,00 aan administratiekosten.

–      Bij annulering twee tot drie weken voor de aanvang van de opleiding is 50% van het opleidingsgeld verschuldigd, alsmede € 50,00 aan administratiekosten.

–      Bij annulering één dag tot twee weken voor de aanvang van de opleiding is 75% van het opleidingsgeld verschuldigd, alsmede € 50,00 aan administratiekosten.

–      Bij annulering één dag voor de aanvang van de opleiding, op de opleidingsdag zelf, of bij niet verschijnen, is 100% van het opleidingsgeld verschuldigd, alsmede € 50,00 aan administratiekosten.

5. Prijzen, prijsaanpassingen en betaling

a)   Alle prijzen luiden in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verblijfkosten, doch inclusief eventueel opleidingsmateriaal en lunch.

b)   Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan op een door 21st-Century-Skills.nl aan te geven bankrekening of door middel van contante betaling aan 21st-Century-Skills.nl, bij gebreke waarvan 21st-Century-Skills.nl gerechtigd is de deelnemer(s) de toegang tot de opleiding te ontzeggen. Alsdan blijft het volledige opleidingsgeld verschuldigd, vermeerderd met de wettelijke rente en 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,00.

6. Aansprakelijkheid

a)   Adviezen en andere informatie worden door 21st-Century-Skills.nl naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, schade, direct of indirect, ontstaan ten gevolge van de aanmelding of de eventuele annulering, of schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het opleidingsmateriaal. 21st-Century-Skills.nl is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdes 21st-Century-Skills.nl, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 21st-Century-Skills.nl beperkt blijft tot maximaal het factuurbedrag.

b)   21st-Century-Skills.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de deelnemer.

c)   Indien 21st-Century-Skills.nl ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de deelnemer c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de deelnemer haar ter zake volledig vrijwaren en 21st-Century-Skills.nl alles vergoeden wat 21st-Century-Skills.nl aan deze derde dient te voldoen.

7. Intellectueel eigendomsrecht

a)   Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, met betrekking tot het door 21st-Century-Skills.nl afkomstige of door 21st-Century-Skills.nl gebruikte opleidingsmateriaal worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opleiding als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van 21st-Century-Skills.nl. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opleiding uitdrukkelijk en uitsluitend aan 21st-Century-Skills.nl voorbehouden.

b)   Zonder uitdrukkelijke toestemming van 21st-Century-Skills.nl mag van de door deze verstrekte bescheiden geen reproducties worden gemaakt in welke vorm dan ook, evenmin mogen deze bescheiden zonder uitdrukkelijke toestemming van 21st-Century-Skills.nl aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven dan wel anderszins opnieuw worden gebruikt.

8. Persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van 21st-Century-Skills.nl en worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van opleidingen en workshops van 21st-Century-Skills.nl en eventuele andere marketingactiviteiten. De gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

a)   Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze opleidingsvoorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b)   Alle geschillen tussen 21st-Century-Skills.nl en de deelnemer, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar 21st-Century-Skills.nl is gevestigd.

 Voorwaarden Opleidingen downloaden

Klik hier om de Voorwaarden Opleidingen in PDF-formaat te downloaden

Deel deze informatie verder via: Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin