Onderzoek


Wereldwijd wordt steeds meer onderzoek gedaan naar 21st century skills. De onderzoeken richten zich voornamelijk op definities, modellen, processen van implementatie en transformatie.

Onderzoek in Nederland

SER: Verkenning en werkagenda digitalisering; Mens en technologie: samen aan het werk

Verkenning en werkagenda digitalisering; Mens en technologie: samen aan het werkDe commissie Robotisering en Arbeid van de SER (Sociaal-Economische Raad) heeft de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Uitgangspunt is is het gegeven dat ook Nederland aan de vooravond staat van de vierde industriële revolutie. Daarin zorgen technologische innovaties gebaseerd op ICT er voor dat de wereld van ons leven, werken en ondernemen sterk gaan veranderen.

In deze verkenning richt de SER zich op de uitgangspunten die bij die verandering voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie van belang zijn. In de fase van transitie waarin Nederland zicht begeeft vraagt dit om een gezamenlijke aanpak van in elk geval de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. In relatie tot onderwijs wordt in deze verkenning het belang van ontwikkelen van 21st century skills veelvuldig besproken.

Deze publicatie betreft de ‘ministersversie’, gericht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer mr.dr. L.F. Asscher. Deze verkenning loopt vooruit op de officiële SER-uitgave.

Voor het persbericht van SER, zie http://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20161021-digitale-technologie.aspx

Rapportagedatum: oktober 2016
Onderzoek verricht door: SER
Auteur(s): Commissie Robotisering en Arbeid
Bron (Uitgebreide verkenning van 109 pagina’s en een publieksversie van 11 pagina’s): http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/mens-technologie.aspx

Platform Onderwijs2032: Een structureel veranderende samenleving: consequenties voor het onderwijs

ons onderwijs 2032In november 2014 lanceerde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een nationale brainstorm over de structureel veranderende samenleving en de consequenties voor het onderwijs. Vanuit deze brainstorm kreeg het platform Onderwijs 2032 de opdracht de maatschappelijke dialoog en een wetenschappelijke verkenning aan te gaan, die in februari 2015 van start is gegaan. Gekozen werd voor 2032 aangezien dat het jaar is waarin veel leerlingen die in 2014 naar school gaan op dat moment als jong volwassenen in de samenleving en arbeidsmarkt stappen. Het platform heeft onderzoek en activiteiten verricht vanuit de drie hoofddoelen van onderwijs: kennisontwikkeling, maatschappelijke toerusting en persoonlijke ontplooiing.Op de website van het platform is informatie verzameld rondom de samenstelling van en de opdracht aan het platform, een beschrijving en de opbrengsten van het traject, http://onsonderwijs2032.nl/over-ons/

Het advies op hoofdlijnen, rapportage van de dialoog en 4 papers samengesteld door de OECD, geraadpleegde wetenschappelijke literatuur, http://onsonderwijs2032.nl/advies/

Rapportagedatum: januari 2016
Onderzoek verricht door: Platform 2032
Auteur(s): Platform Onderwijs2032 bestaat uit acht leden afkomstig uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven.
Bron: http://onsonderwijs2032.nl

Advies SER aan platform Onderwijs 2032

In juni 2015 heeft de SER een advies uitgebracht aan platform Onderwijs 2032 ‘Leren in het funderend onderwijs van de toekomst’ Het advies is in cc verstuurd aan in cc aan de minister en staatssecretaris van OCW

SER: Hoe leren wij in de toekomst? Verslag van de SER-dialoogbijeenkomsten over leren in de toekomst

Onderzoek Ser 2013Om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven op de dynamische arbeidsmarkt van de toekomst, zullen mensen snel en flexibel moeten kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Hoe de arbeidsmarkt eruit gaat zien is nog erg onduidelijk, maar één ding staat als een paal boven water: leren zal in de toekomst in alle levensfases van het individu net zo vanzelfsprekend moeten zijn als eten en drinken. Het onderscheid tussen werken, leren en leven zal daarbij steeds meer vervagen.

Dat leert ons dit verslag naar aanleiding van de verkenning Leren in de toekomst. De SER heeft voor deze verkenning actief de dialoog met het werkveld opgezocht. Tussen februari en mei 2015 zijn drie inspirerende dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Onderwijsprofessionals, praktijkdeskundigen en andere experts zijn uit het hele land naar Den Haag gekomen om met de leden van de SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken van gedachten te wisselen over de skills van de toekomst, een leven lang leren en de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Een reactie van het kabinet naar aanleiding van dit verslag is te vinden op http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2015/20151026-skills-leren.aspx.

Een brief van minister Bussemaker met een adviesaanvraag aan de SER om te adviseren over lange termijnagenda skills en leren is te vinden op http://www.ser.nl/~/media/files/internet/adviesaanvragen/2015/agenda-skills-en-leren.ashx

Rapportagedatum: 2015
Onderzoek verricht door: SER
Auteur(s): Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken
Bron: http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/leren-in-toekomst.aspx

SLO: 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs

onderzoek SLO 21st century skillsHet huidige onderwijsdebat richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in, en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Het Ministerie van OCW heeft SLO gevraagd te onderzoeken wat deze vaardigheden precies inhouden en in hoeverre ze aandacht krijgen c.q. zouden moeten krijgen in het funderend onderwijs (het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Daarbij is gevraagd specifiek aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. De conclusie van het onderzoek is dat de 21e eeuwse vaardigheden weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het huidige curriculum voor het funderend onderwijs. Het rapport beveelt aan de positie van de vaardigheden in het beoogde en uitgevoerde curriculum te versterken en ze een meer zichtbare plek in de landelijke leerplankaders te geven.

Rapportagedatum: 2014
Onderzoek verricht door: SLO
Auteur(s): Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der
Bron: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/Paginas/Publicatie.aspx?pubid=1262

Discussienota 21st Century Skills NL

In opdracht van Kennisnet hebben Joke Voogt en Natalie Pareja Roblin een discussienota samengesteld. Belangrijkste doel was om informatie te geven over de definitie, implementatie en evaluatie van 21st century skills door een aantal modellen voor 21st century skills te analyseren.
Vraagstelling:
Welke modellen zijn er die 21ste eeuw competenties beschrijven en welke verschillen zijn er tussen de modellen in intenties, implementatie en de evaluatie van gerealiseerde opbrengsten?
Conclusie:
De 21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking;communicatie; ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd.

Rapportagedatum: mei 2010
Onderzoek verricht door: Universiteit Twente
Auteur(s): Joke Voogt, Natalie Pareja Roblin
Bron: http://archief.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Bestanden_Feddo/21st-Century-Skills.pdf

Onderzoek internationaal

World Economic Forum

onderzoek WEF logoOnder de noemer ‘The Future of Jobs’ heeft een denktank van het World Economic Forum onderzoek verricht naar de impact van de vierde industriële revolutie op de toekomst van banen. Daartoe zijn HR-directeuren en strategisch directeuren uit negen verschillende industrietakken in de vijftien grootste economieën ondervraagd. Deze zijn samen goed voor 65 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

Rapportagedatum: Januari 2016
Onderzoek verricht door: World Economic Forum in samenwerking diverse andere organisaties, academici en bedrijfsleven.
Auteur(s): Diverse auteurs
Bron: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/

World Economic Forum

onderzoek WEF logoIn het ‘New Vision for Education project’ is onderzoek gedaan naar de mate waarin leerlingen en studenten, in de huidige systematiek van onderwijs, ruimte krijgen om 21st century skills te ontwikkelen.  Daarnaast zijn manieren onderzocht om de ontstane lacunes door middel van technologie aan te pakken.

Rapportagedatum: November 2015
Onderzoek verricht door: World Economic Forum in samenwerking met The Boston Consulting Group
Auteur(s): Diverse auteurs
Bron: http://widgets.weforum.org/nve-2015/

ITL Research

ITL Research is een meerjarig wereldwijd researchprogramma ontworpen om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de transformatie van het onderwijs en welke gevolgen die wijzigingen hebben op leerresultaten van leerlingen en studenten.

Rapportagedatum: Diverse rapporten over afgelopen jaren
Onderzoek verricht door: ITL Research
Auteur(s): Diverse auteurs
Bron: http://www.itlresearch.com/research-a-reports